top of page
Wine Bottles

Vins D'Ailleurs VOF

Voorwaarden webshop, Privacy & Cookies

Leeftijd

De wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is 18 jaar. Door te bestellen verklaart de koper minstens 18 jaar oud te zijn. 


Transportkosten

Transportkosten worden berekend op basis van het totale bedrag van uw bestelling. Levering gebeurt ofwel door onze eigen leveringsdienst of door een koerierdienst. Indien u wenst kan u op de hoogte worden gehouden van de status van uw levering via e-mail.

Leveringstermijn

De meeste van onze artikelen zijn uit voorraad leverbaar. De vermelde leveringstermijn is benaderend en niet bindend. Elke vertraging door onvoorziene omstandigheden of overmacht kan geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling, onkostenvergoeding of vervolging. 

Deelleveringen

Indien een product tijdelijk is uitgeput, kan het voorkomen dat de bestelling in deelleveringen geschiedt. 

Privacybeleid

Vins D'Ailleurs VOF hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich richten tot info@vinsdailleurs.net . Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via info@vinsdailleurs.net, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Vins D'Ailleurs kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website www.vinsdailleurs.net gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de websites permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van "cookies"

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Uitbreiding

Algemene voorwaarden Vins D'Ailleurs VOF

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vins D'Ailleurs, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 
Vins D'Ailleurs VOF wordt in deze Voorwaarden aangehaald als "Vins D'Ailleurs".


1.2 Het accepteren van een aanbieding en of het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.


1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk door Vins D'Ailleurs worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Vins D'Ailleurs zijn vrijblijvend en Vins D'Ailleurs behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.


2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Vins D'Ailleurs. Vins D'Ailleurs is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Vins D’Ailleurs dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Vins D’Ailleurs zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling nemen.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


3.2 Voor particuliere klanten kan betaling kan geschieden per krediet kaart of per vooruitbetaling.
Professionele klanten dienen contant of binnen de overeengekomen betaaltermijn te betalen per overschrijving.
Deze termijn bedraagt maximaal 30 dagen.


3.3 De bestelling van particulieren wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling. Indien Vins D'Ailleurs na twee (2) weken geen betaling of schriftelijke machtiging heeft ontvangen, wordt uw bestelling geannuleerd. De betalingsvoorwaarden worden nader uitgewerkt in de door u met Vins D'Ailleurs te sluiten overeenkomst.


3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Vins D'Ailleurs gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


Artikel 4. Levering

4.1 Levering geschiedt alleen in België binnen (ten laatste) 21 dagen na ontvangst van betaling. Indien Vins D'Ailleurs voorziet dat niet binnen deze termijn kan worden geleverd, wordt aan u de optie geboden ofwel in te stemmen met latere levering, ofwel de bestelling te annuleren.


4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats die u als klant bepaalt en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Vins D'Ailleurs verschuldigd bent, heeft voldaan. De verantwoordelijkheid van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Vins D'Ailleurs geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.6.2 Vins D'Ailleurs garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Reclames

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Vins D'Ailleurs daarvan zo spoedig mogelijk en bij voorkeur binnen twee (2) werkdagen, doch uiterlijk binnen één (1) week na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.


7.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht de overeenkomst binnen vijf (5) werkdagen na aflevering te ontbinden en het product binnen voornoemde termijn aan Vins D'Ailleurs te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd en ongeopend is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.


7.3 Reclamaties over door u bestelde en te betalen goederen die echter niet door u ontvangen zijn, dienen plaats te vinden uiterlijk twee (2) weken na datum vermeld op de orderbevestiging.


7.4 Reclamaties over vermissingen aangaande leveringen die op uw verzoek niet aan de deur, maar op een alternatieve locatie zijn achtergelaten, zoals bijvoorbeeld voor de deur of in de tuin, worden door Vins D'Ailleurs als niet-ontvankelijk verklaard indien uit de leverbon blijkt dat de levering wel degelijk heeft plaatsgevonden.


Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Vins D'Ailleurs, dan wel tussen Vins D'Ailleurs en derden, is Vins D'Ailleurs niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Vins D'Ailleurs en mits - bij  een bestelling via de website van Vins D'Ailleurs , Vins D'Ailleurs u op de website heeft geïnformeerd hoe u van ongewilde handelingen op de hoogte kunt geraken, alsmede hoe u eventuele gemaakte fouten in de bestelling kunt herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.


Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Vins D'Ailleurs in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit kan door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Vins D’Ailleurs gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Vins D'Ailleurs kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Vins D'Ailleurs schriftelijk opgave doet van een adres binnen België, is Vins D'Ailleurs gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Vins D'Ailleurs schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.


10.2 Wanneer door Vins D'Ailleurs gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Vins D'Ailleurs deze Voorwaarden soepel toepast.


10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Vins D'Ailleurs in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vins D'Ailleurs vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


10.4 Vins D'Ailleurs is bevoegd om bij de uitvoering en levering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


10.5 Vins D'Ailleurs verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling uit te kunnen voeren en om u te informeren over de activiteiten, producten en diensten van Vins D'Ailleurs en zorgvuldig geselecteerde derden. Indien u dit niet wenst of u wenst uw toestemming in te trekken voor het ontvangen van informatie op het door u hiervoor opgegeven e-mailadres, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. U kunt een e-mail sturen naar info@vinsdailleurs.net .Vins D'Ailleurs VOF 
Doylijkstraat 

1701 Itterbeek
BE 0686.552.241
www.vinsdailleurs.net
info@vinsdailleurs.net

0477/31.59.52

Neem contact op
Privacy & Cookies: Welkom
bottom of page